„A Bihari Gyermekotthoni Központban élő ellátottak önálló életkezdési feltételeinek javítása” című pályázatunk keretei között a célcsoport számára biztosított tevékenységek és a programok részletes bemutatása

Első interjú, toborzás, kiválasztás

Ennek a programelemnek a megvalósítása során, felmértük a gyermekek aktuális személyiség állapotát annak érdekében, hogy elkészíthessük terápiás és fejlesztési pszichodiagnózisát.
A vizsgálati módszer egyéni pszichológiai interjú és pszichológiai személyiség teszt. Minden gyermekről készült egyéni pszichológiai terápiás javaslat, ami a gyakorlati terápiás tennivalókat tartalmazta, meghatározta a gyermek számára alkalmazható egyéni munkamenetet, terápiás és fejlesztési tervet, a folyamat megvalósítása során alkalmazható ellenőrző méréseket.
A toborzás célja az volt, hogy a gyermekeket megismertessük a pályázat tervezett programjaival. Ennek során pontosan felmértük a gyermekek elképzeléseit és igényeit, bevontuk őket a közös munkába.

Gazdálkodási ismeretek

A foglalkozások célja a családban alkalmazható pénzügyi és gazdálkodási módszerek és az ide vonatkozó családi döntések előkészítésnek megismertetése volt. Az előforrásokkal történő hatékony gazdálkodáshoz szükséges szervezői és döntéshozatali készségek, képességek kialakítása a pénzkezelés, a hatékony családi gazdálkodás fontos eleme e fiatalok hatékony társadalmi beilleszkedésének.

Jövőkép kialakítása

A gyermekvédelmi szakellátásba utalt gyermekek gyakran nem rendelkeznek olyan családi tradíciókkal, értékekkel és gyökerekkel, ami a jövő tervezését lehetővé tenné. A jövőkép kialakítása program a reális rövid és a hosszú távú célokat egyaránt felölelte.
A foglalkozások tematikája:
1. Jövőkép fogalma: keretek, célok, szabályok, a terápiás foglalkozásra történő szocializálás.
2. Jövő és személyes viszonyulás: Vágyak és remények, a személyes értékek, igények, motivációk megismerése.
3. Jövőkép és kontroll: Irányítás, kontroll, célok, feladatok, korábbi sikereim e téren.
4. Jövőkép és önértékelés: Önkép, önértékelés, önbizalom és siker.
5. Jövőkép és tapasztalatok: Sikereim, elért eredményeim, a sikerek feldolgozása, tanulságok levonása.
6. Jövőkép és tapasztalatok: Kudarcok, a kudarcok megfelelő feldolgozása, tanulságok levonása, értékelése.
7. A jövőkép, és annak realitása, az ábrándozás és tervezés pszichés energiái, azok hasznosítása.
8. Jövőkép és együttműködés, cselekvési, megvalósítási tervek készítése.
9. Jövőkép és együttműködés, cselekvési tervek megvalósítása, korábbi tapasztalatok, a közösség szerepéről
10. Jövőkép és család, családtervezés, gyermeknevelés és jövőkép
11. Jövőkép és környezet, jövőkép és egészség.
12. Értékelés, belátás, zárás.

Kommunikáció fejlesztése

A foglalkozások célja a hatékony és erőszakmentes kommunikációs készségek elsajátítása, az empátia és az érzelmi intelligencia erősítése volt.
A foglalkozások tematikája:
1. a kommunikáció fogalma: keretek, célok, szabályok, a terápiás foglalkozásra történő szocializálás.
2. hatékony közlés, a kommunikáció fogalma, jelentősége, bevezetés: személyes viszonyulás ágyak és remények, a személyes értékek, igények, motivációk megismerése.
3. kommunikáció és emberismeret, forrás, csatorna, befogadó.
4. metakommunikáció fogalma, elemei, gesztus nyelv.
5. testbeszéd és a nyelv viszonya, hitelesség és a gesztusok. Meggyőző közlés
6. kommunikáció és viselkedés kultúra
7. a kommunikáció fejlesztése, közlés- sorompók és azok feloldása
8. az erőszakmentes kommunikáció módszerei, Gordon féle én- központú előítélet mentes kommunikáció
9. kommunikáció fejlesztése, együttműködés, problémamegoldás, kreatív kommunikáció, és konstruktivitás
10. kommunikáció és viselkedéskultúra, kommunikáció és közösségi élet, társadalmi, kulturális ismeretek
11. referencia csoportok és kommunikáció, kötődések, kapcsolatok és azok kommunikációs sémái
12. személyes fejlődésem értékelése, belátás, zárás.

Tanulás- és munkamotiváció fejlesztése

A tanulás-és munkamotivációs foglalkozások célja az volt, hogy a gyermekkel megismertessük és megtanítsuk a hatékony tanulási technikákat.
A foglalkozások során bemutattuk, hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt, önállóan és eredményesen elsajátítani a tananyagot. A gyermekek tanácsokat és gyakorlati tudást kaptak a figyelem, a memória, a kreativitás, valamint a megértő gondolkodás fejlesztése terén is.

A foglalkozások menete:

1. A foglalkozás kereteinek kialakítása, a csoport célja, elvárások, szabályok, a fejlesztő foglalkozásokra történő szocializálás.
2. Egyéni tanulási stílus, a csoporttagok tanulási stílusának megismerése
3. Az ismeretek feldolgozása a tanulás során érintett pszichikus funkciók, figyelem, lényegkiemelés, gondolkodás, emlékezet készségeinek felmérése
4. Jegyzetelés, lényegkiemelés
5. Gondolat térképek készítése, a “jó vázlat”
6. Az emlékezet serkentő módszerek: dúsítás, illetve gyorsítás?
7. A tanulás tanulása, vizuális, vagy auditív feldolgozás?
8. Önálló ismeret elsajátítás hatékonyságának alapkészségei
9. Értő olvasás, szövegértés, hatékony információszerzés
10. A tanulást segítő technikák
11. Tanulás módszertan, tanulási stílusok
12. Személyes tanulságok, belátás, értékelés, zárás

Szenvedélybeteg prevenció fejlesztése

A drogmegelőzési foglalkozások tematikája integrált szemléletet képviselt. Tartalmilag: az érzelmi nevelést és készségfejlesztést szolgáló, probléma-feldolgozó eszközök, illetve az egészséges életvitel kialakításának személyes és társas tényezői, ezen belül speciálisan a drogfogyasztó magatartással kapcsolatos információk (drogok fajtái, hatásai, szenvedélybetegség természete, szerfogyasztás tanulási folyamata, a családban lévő devianciák felismerése és káros hatásai), valamint a drogfogyasztás alternatíváinak kidolgozása.
A foglalkozások tematikája:
1. A foglalkozás kereteinek kialakítása, a csoport célja, elvárások, szabályok, a fejlesztő foglalkozásokra történő szocializálás.
2. Pszicho edukáció, a drogok és azok veszélyei, a drog jelenség világa
3. Az egészségtudatos magatartás, mint érték
4. Önjutalmazás módjai, a drog alternatívái
5. Szabadidő strukturálása, egészség, sport, tartalmas szabadidő
6. Kommunikációs gyakorlatok, a hatékony meggyőzés, megelőzés, elterelés.
7. Addiktológia világa, a függés és a rehabilitáció
8. Egészség és életmód, szövődmények és kockázatok
9. A drog és a család
10. Személyes tanulságok, mit tehetek? Egyéni cselekvési tervek a megelőzés, és az elterelés mentén.
11. Egészségtudatos magatartás és szabadidő, a szenvedélyek alternatívái
12. Értékelés, belátás, zárás.

Szexuális felvilágosító programok

A tematikát úgy állítottuk össze, hogy a gyermekek feltehessék a számukra fontos kérdéseket, amelyek a tárgykör vonatkozásában fontosak számukra.
1. Keretek kialakítása, szexualitás és egészség megőrzés
2. A párkapcsolat érzelmi alapjai, szerelem, bizalom, hűség, felelősség.
3. Nyílt nap a szexről, “ma megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amiket fel se tettél, mert sose mertél megkérdezni”
4. Tabukkal és tabuk nélkül az élet. A szexulatiás és a közösségi élet kapcsolata: pl. a hit és a szex, erkölcs és szex, kultúra és szex, pénz és szex, stb.
5. Értékelés és zárás

Családi életre való felkészítés

A foglalkozások célja a családi életre történő felkészítése, a sikeres családi élet során fontos készségek azonosítása, azok kialakítása, erősítése, fejlesztése és megszilárdítása volt.
A foglalkozások tematikája:
1. Keretek kialakítása, család és nemzet. Vágyak és remények, a személyes értékek, igények, motivációk megismerése.
2. Tapasztalatok, élmények saját család feldolgozása, gyökerek és hagyományok
3. vonzalom, szerelem, párkapcsolat, a családi szerepek és családi munkamegosztás
4. a csalási élet feladatai, élet- ciklusok a család, mint fejlődésben lévő rendszer
5. családi kapcsolatok érzelmi alapjai, szerelem, bizalom, hűség, felelősség.
6. kommunikáció a családban, a hatékony családi kommunikáció a család életében.
7. a család és a tágabb közösség, nagy család, lakó közösség, a család külső kapcsolatai
8. intergenerációs örökségek, a származási család feldolgozása
9. a számomra fontos családi szerepek és a családi konfliktusok megoldása
10. családi krízis helyzetek, a családi krízisek kezelése
11. a boldog, sikeres családi élet együttélésének művészete
12. Értékelés és zárás

Csoportos mediáció:

A csoportos mediáció során szakképzett mediátorok irányítása mellett a lakásotthon életében felmerülő konfliktusok erőszakmentes és konstruktív megoldásai tanítottuk meg a lakásotthonban élő gondozottak, továbbá a felnőttek, a nevelők és a gyermekfelügyelők számára.
A cél az volt, hogy a konszenzus, kölcsönös egyet értés, hosszabb távú megegyezés alakuljon ki a felek között, a konfliktus és a probléma megértésén, felfejtésén alapul, partneri viszony, ún. nyerő -nyerő helyzet alakuljon ki a további kapcsolatban, mely a közös érdekeken alapul.
A foglalkozás menetének a témakörei:
1. A konfliktusok azonosítása
2. A konfliktusok természete, kialakulása
3. A lakásotthon problémáinak azonosítása
4. Személyes konfliktuskezelés stílusai, egyéni feldolgozása
5. Személyes érzések feltárása, feldolgozása
6. Vágyak és remények, személyes motivációk
7. Személyes érdekeltségek, motivációk pontosítása
8. Közös érdekeltségek azonosítása
9. Csoport megoldások kidolgozása, közös célok
10. Feladatok és személyes lehetőségek a csoportban
11. A közös célok megvalósítása
12. Értékelés és visszatekintés

Csoportos állat asszisztált viselkedésterápia; “kutyaterápia”

Az egyéni pszichoterápiás munkát egészítette ki az állat asszisztált terápia. Emocionális hatásuk megjelent az önbizalom fokozódásában, a szorongás csökkenésében, valamint abban, hogy az állatok segítségével átélhető a feltétel nélküli elfogadás érzése.
A kedves, okos, képzett és vizsgázott állat mindig érdeklődést keltettek a gyermekek körében, a gondozott növendékeinknél megfigyelhető volt, hogy jobban bíznak az állatokban mint barátaikban.
Az állatok szelídsége, játékossága, és fegyelmezettsége jó hatással volt a speciális, különleges és kettős szükségletű gyermekek és serdülők fejlődésére. Az állatok alkalmasak a lelki problémák feloldására.
A kutya terápia a szexuálisan és fizikailag bántalmazott gondozottak számára gyógyírt jelentett. Ezek a csoportos alkalmak kiválóan alkalmasak voltak az önkép, az asszertivitás, akaraterő, önfegyelem, én-erő, kitartás, asszertivitás felmérésére.
A módszer lényege, hogy állat segítségével szembesülnek azzal, miként viselkednek a mindennapokban, a baráti kapcsolataikban, a lakásotthonban, illetve hogyan viszonyulnak önmagukhoz és másokhoz.

A feladatok típusai:
Gondozással kapcsolatos feladatok:
A foglalkozások során lehetőséget adtunk arra, hogy a gyermekek gondozzák is a kutyát (fésülés, víz és étel adása, stb.)

Képességfejlesztő feladatok:
A gyermek szükségleteinek megfelelően kiválasztott feladatokkal különböző területeket fejlesztettünk (vizuális észlelés, emlékezet, figyelem, stb.)
Nagymozgások fejlesztése
1. Alapmozgások kialakítása
2. Tartás javítása
3. Egyensúlyfejlesztés
4. Testsémafejlesztés
5. Térérzékelés fejlesztése
Finommotorika fejlesztése
1. A kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása
2. Kézmozgások célirányos kialakítás
3. Az ujjak tapintásérzékének fokozása
4. Szem-kéz koordináció kialakítása
5. Látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása
6. Dominancia kialakításának segítése

Kommunikációs feladatok:
1. Hallási figyelem fejlesztése
2. Szókincsbővítés
3. A beszédmegértés fejlesztése és a beszédre késztetés
4. A beszéd alaki és tartalmi fejlesztése
5. A beszéd érthetőségének, ritmusának lejtésének fejlesztése
6. Nonverbális jelrendszerek elsajátítása, kommunikációra alkalmas funkciók
elsajátítása egyéni segédeszközök alkalmazása

Viselkedési normákat fejlesztő feladatok:
1.Tolerancia, empátia
2.Egymás és a környezet, állatvilág tisztelete
3.A másság kezelése
4.Etikus magatartás, viselkedési normák, modellek
5.Jó és rossz, helyes és helytelen, értékes és értéktelen, igaz és hamis közötti különbség észlelése
6.Türelem a társakhoz
Önismeretet adó feladatok:
1. Önfegyelem kialakítása
2. Siker utáni vágy, de a kudarc elviselése is
3.Társadalomba való beilleszkedés, harmónia önmagukkal és másokkal

Pszichodráma csoport

A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozás: A pszichodráma olyan módszer, mely a belső lelki tartalmak, élmények, konfliktusok megjelenítésén keresztül hat.
Mind a klasszikus protagonista, mind a közösségi pszichodráma, mind a play-back szinpad gyakorlatai megjelennek az eszközárunkban.
Specifikuma, hogy lejátssza, dramatizálja az élményt, és a cselekvéses megelevenítés révén idéz fel homályba veszett indítékokat.
A pszichodráma csoport lehetőséget nyújtott a személyiség sérülése és bizonytalansága, fejlődési elakadásai mögött, azok mélyén meghúzódó deficitek pótlására.

Önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások: konfliktus- kezelő tréning a gyerekek számára

Négy nagy témakör köré épült fel a tréning:
• megerősítés, önbizalom javítása
• kommunikáció
• közösségépítés
• konfliktus kezelés
A tréningeken elfogadó légkört teremtettünk, ahol lehetőség adódott az eddigi élet során elszenvedett sérelmek feldolgozására, konfliktusokra adott eddig erőszakos reakciók értelmezésére, átdolgozására.
A konfliktuskezelő tréning tematikája, módszerei alkalmazkodtak a gyerekek igényeihez mind körülményeket (időbeosztás, terem méret, étkezés biztosítása), mind tartalmát tekintve.
Pozitív kommunikációs mintákat, konstruktív konfliktuskezelési módokat sajátítottak el, érzelmileg tehermentesített és lehetőségeket nyújtott a problémák megoldására.

A csoportos személyiségfejlesztés konkrét célkitűzései a következők voltak:
• a serdülő gyermekek személyiség fejlődésének segítése.
• énerősítés és közösségépítés a kortárscsoportban.
• hatékony és kreatív konfliktuskezelési technikák elsajátítása.
• asszertivitás és hatékony szociális fellépés elsajátítása,
• problémaérzékenység és megküzdési technikák elsajátítása
• hatékony kommunikáció, emberismeret és önismeret fejlesztése.
• kreativitás fejlesztése.
• pozitív értékrendszer kialakítása és megerősítése.

A foglalkozások tematikája:
• kapcsolat felvétel és előkészítő munka a gyermekekkel, gyámokkal, lakásotthonokkal
• igények feltárása, megállapodás a gyámokkal és a gyermekekkel
• csoportok összeállítása
• a mérések elvégzése
• csoportmunka folyamata
• mérések elvégzése
• a gyámokkal és nevelőkkel történő közös értékelés
• további lehetőségek, tervek, kitekintés

Egyéni pszichológiai terápia

Minimum 3 hónapos nyílt végű terápia tünethordozó gyermekek számára
A foglalkozások elején fölmértük a gyermek személyiségének jellemzőit, a deficiteket és belső konfliktusokat, erősségeket, trauma esetleges jelenlétét, diagnózist állítottunk fel és ezek alapján terápiás tervet készítettünk, melyben megfogalmaztuk a célt, a bevonható eszközöket, idői keretet, hipotéziseket állítottunk föl a várható nehézségekkel kapcsolatban.
A második szakaszban a terápia zajlott. Játékterápiás eszközöket (báb, világjáték, monodráma) és hipnoterápiás-immaginációs (integratív pszichoterápia, AT) eszközöket illetve trauma-feldolgozást célzó eszközöket (EMDR) használtunk.
Szükség szerint életmód tanácsadásra, ventillációra, egyéb jellegű tanácsadásra, szupportív irányú beszélgetésre is lehetőség volt.
A harmadik szakaszban a terápia, konzultáció lezárása volt a cél.

Módszertani jellegű eset feldolgozó személyiségfejlesztő csoportok pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára

Pályázatunk stratégiai jellegű céljai között szerepelt a pedagógusok, nevelők és gyermekfelügyelők mentálhigiéniai eszközökkel és módszerekkel történő segítése, a pedagógusok személyiségének erősítése és támogatása.
A konfliktuspedagógiai módszertani segítségadáson túl, módot kívántunk találni arra is, hogy egyfajta mentálhigiénés prevenciós munka keretében megfelelő szakmai segítséget tudjunk nyújtani számukra a munkájuk során.
A csoportos esetfeldolgozó munka konkrét célkitűzései a következők:
• Közösségépítés, mentálhigiénés célzatú pszichés támasznyújtás
• Problémaérzékenység és kommunikáció fejlesztése
• Együttműködés és problémamegoldás fejlesztése
• Kreatív konfliktuskezelés fejlesztése
• Szakmai segítség nyújtás a veszélyeztetett személyiségfejlődés felismerésében és hatékony kezelésében
Az eset feldolgozó csoport működése pszichológiai szempontból szintén a csoport dinamikán alapult, eszközei között pedig a mediációban, a konfliktus-pedagógiában és a szervezetfejlesztésben is alkalmazott együttműködést és hatékony kommunikációt fejlesztő és tudatosító helyzetgyakorlatok és élményközpontú tanuláson alapuló személyiségfejlesztő módszerek, relaxációs technikák szerepeltek.

Menete:
• kapcsolat felvétel és előkészítő munka a lakásotthonokkal
• igények feltárása, megállapodás a szakemberekkel
• csoportok összeállítása
• csoportmunka folyamata
• a gyermekotthon szakembereivel történő közös értékelés
• további lehetőségek, tervek, kitekintés

Erkölcsi, hitéleti nevelést nevelés csoportos lelkigondozás
Az önszabályozási képesség szerepe az erkölcsi motiváció működésében az önszabályozás többféle oldalról is megközelíthető, komplex folyamat.
Egyrészt a személyes célok eléréséhez vezető utat is jelenti, másrészt a környezethez való alkalmazkodást, tehát a morális viselkedést szolgáló folyamatot, de az ösztönös emberi impulzusok visszaszorításának képességét is.
Az önszabályozás folyamatának összetevői:
a) Önmegfigyelés: a saját viselkedés folyamatos „monitorozása”, befelé forduló figyelem, éntudatosság. A csökkent éntudatosságot kiváltó helyzetekben csökken az önkontroll (pl. tömegben, alkohol, drog hatása alatt stb.)
b) Belső értékelés: a saját viselkedés összevetése a normákkal.
c) Önmegerősítés: önjutalmazás vagy önkritika. A sikeres önszabályozás (önkontroll) eredményei, megjelenési formái; ellenállás a kísértésnek: egy pillanatnyi csábító lehetőségről való lemondás egy hosszú távú pozitív következmény, vagy az értékrendszer szempontja miatt.
Hitoktató lelkész által vezetett csoportos fejlesztő tevékenység, ami a következő nevelési célokat valósította meg.
• Erkölcsi nevelés erősítése, értékközvetités,
• A keresztyén kultúra alap értékeinek megismertetése,
• Hagyományőrzés,
• Jeles napok, ünnepek, személyes tapasztalatok
• A személyes hitélet színterei,
• Hitélet és család, családi hagyományok, gyökerek,
• Közösségépités,
• Jövőkép és lehetőségek, gyülekezeti közösségek.

Tematika:
1. Kötődések és kapcsolatok, családi múlt, gyökerek, kitől kaptam a nevem, miért, és mit jelent?
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást. A foglalkozást személyes értékelés zárja.
Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: Ó és Újszövetség kor történeti áttekintés
2. Gondviselés, gondoskodás, személyes tapasztalatok élmények és érzések a tárgykörben. A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást. A foglalkozást személyes értékelés zárja.
Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: A Biblia, mint Isten szava az emberhez.
3. Parancsolatok, helye és szerepe az életben. A törvények értelme, célja, értéke. Személyes viszonyulások, mi az, amit számomra jelent. Lehetséges és lehetetlen, a hit szerepe a boldog életben.
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül:" Ti vagytok a világ világossága" - keresztyén ember a társadalom javára
4. Személyes céljaim, boldog vagyok akkor, amikor… Öröm, hit, bizalom és szeretet. pozitív keresztyén élet stílus.
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: Jézus az Isten Fia
5. Isten és ember, a Krisztusi értékek a történelemben és az egyén életében. ami az embernek lehetetlen.
Tökéletes és tökéletlen ember. Mit kezdek a saját hibáimmal. A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: Saulból Pál apostol - személyes találkozás Jézussal, ennek hatása az életünkre
6. A cselekvő hit, a szeretet és gondoskodás az életemben. Családi kapcsolatok, fontos kötődések, közösségek.
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: " Ti az én barátaim vagytok" - Jézus, mint az ember barátja
7. Az élet árnyékos oldala, harag, bánat, veszteség, félelem. Az emberi természet árnyékos oldala.
Saját szorongásaim, félelmeim, negatív érzéseim. A keresztyén élet stílus ereje, mi az, ki az , ami erőt ad?
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: József története - testvérnek lenni
8. Erő az erőtlenségben, az átalakító erő. A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: Dávid és Góliát - hogyan győz az Isten embere
9. Megoldott traumák, megoldott krízisek, sikerek és meggyőződés. A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül:" Pedig mi azt hittük" - az ember elképzelése Istenről és a világról.
10. Vágyak, tervek és remények. Jövőkép és hit.
A foglalkozást bevezeti jégtörő, feszültség- oldó játékos gyakorlat, személyes beszélgetés és az ehhez kapcsolódó fő gyakorlat segíti a feldolgozást.
A foglalkozást személyes értékelés zárja. Kapcsolódó teológiai témakör, ami feldolgozásra kerül: Szerelem Isten szerint - Énekek Éneke

Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő program (Családi nap):

Szülői fórumokat lakásotthononként tartottunk, team megbeszéléseket, kis gyemekműsorral fűszerezve, melyeknek az volt a célja, hogy a vér szerinti szülőket bevonjuk gyermekeik nevelésébe, ezzel s erősítve a gondozott gyermekeink családi kötődéseit és kapcsolatait.
Az egész gyermekotthon részt vett benne, egyik témája a környezettudatos, és egészségtudatos magatartás és nevelés, továbbá a gyermekek hazagondozásának esélyei, egészséges személyiségfejlődésük biztosítása, illetve ennek szükségletei.
Azokkal a szülőkkel, akik elérhetők, bevonhatók voltak, közös egynapos szakmai napot szerveztünk, ahol informális lehetőség nyílt a szülőkkel való kapcsolat a szülő-gyerek viszony javítására. Olyan közös élményt biztosítottunk a szülőknek és gyerekeknek, ami mintát adhatott a szülők részére a gyerekkel eltöltött idő tartalmassá tételére, a gyerekkel való törődésre.
Nem minden gondozott gyermek esetében volt erre lehetőség, de ott ahol adott megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a szülők a lakásotthonban is tarthassák a kapcsolatot a gyermekeikkel. Ezekre a fórumokra meghívtuk a családhoz tartozó alapellátás szakembereit is, a családsegítő központokat, gyermekjólléti szolgálatokat.

A fórum programja:
• Köszöntés, tájékoztatás, közös célok és feladatok megbeszélése, a cél a keretek megteremtése, a személyes involválódás kialakítása
• Gyermekműsor versek, előadások. A gyermekek tehetségét, fejlődését tükröző olyan előadás, ami a szülő és az érintettek számára eligazodást nyújthat a gyermek fejlődési potenciáljainak felmérésében.
• Szülői kérdések, kérések, vágyak, tervek és remények megbeszélése, a cél a kapcsolat erősítése a szülő és a gyermek között, a család egyesítése, család megtartás, a hazagondozás esélyeinek erősítése.
• Meghívott szakember előadása a gyermekvédelem tárgyköréből, rövid gondolat és beszélgetés indító interaktív felvezető előadás, ami segíti a szülőket problémáik megbeszélésében, a személyes fejlődésben.
• Értékelés, résztvevők közösen értékelik a fórumot.

Weboldalunkon sütiket használunk

A biharigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.