A gyermekotthoni ellátási formát biztosító gyermekotthon célja, feladatai:


A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gondozott gyermekek, és a fiatalok számára otthont nyújtó ellátást biztosítson. Ennek részei a teljes körű ellátás (élelem, tisztasági szerek, ruházat, tanszer, játék, szabadidő és sporteszközök, zsebpénzszolgáltatás), a családgondozás, ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás elősegítése, valamint az utógondozás. Célja továbbá, hogy az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatokat teljesítse.

A feladatok körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. XXXI. tv, (továbbiakban: Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük fel-tételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben megfogalmazottak alkotják.
A gyermekotthon feladata, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számára teljes körű ellátást, családgondozást nyújtson, illetve, ha az utóbbi nem lehetséges, akkor készítse elő a gondozott örökbefogadását. Szükséges még gondoskodni az utógondo-zásról is.
A teljes körű ellátás keretében lakhatási lehetőséget, valamint a Rendelet 83-85. §-ban megfo-galmazott nevelést és gondozást kell biztosítani.
Céljai elérése érdekében a gyermekotthon esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, egész-ségügyi és étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és kialakítja napi életgyakorlatát.


A lakásotthoni ellátási formát biztosító gyermekotthon célja, feladatai:


A lakásotthoni elhelyezés célja, hogy a gondozott gyermekek, és a fiatalok számára otthont nyújtó ellátást biztosítson. Ennek részei a teljes körű ellátás (élelem, tisztasági szerek, ruházat, tanszer, játék, szabadidő és sporteszközök, zsebpénzszolgáltatás), a családgondozás, ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás elősegítése, valamint az utógondozás. Célja továbbá, hogy az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatokat teljesítse.
A lakásotthon feladata, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek szá-mára teljes körű ellátást, családgondozást nyújtson, illetve, ha az utóbbi nem lehetséges, akkor készítse elő a gondozott örökbefogadását. Szükséges még gondoskodni az utógondozásról is.
A teljes körű ellátás keretében lakhatási lehetőséget, valamint a Rendelet 83-85. §-ban megfo-galmazott nevelést és gondozást kell biztosítani.
Céljai elérése érdekében a lakásotthon esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, egészség-ügyi és étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és kialakítja napi életgyakorlatát.
Fontos feladat még számunkra a környezet támogatórendszerének feltérképezése annak érde-kében, hogy az intézmény minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani.


A speciális lakásotthoni ellátási formát biztosító gyermekotthon célja, feladatai:


A speciális lakásotthon a szakellátás keretében
a) a súlyos pszichés tüneteket mutató,
b) a súlyos disszociális tüneteket mutató,
c) a pszichoaktív szert használó és
d) a kettős szükségletű,
12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött gondozott gyermek szá-mára kötelezően ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához igazodóan az a)–c) pont szerinti esetben speciális ellátást, a d) pont szerinti esetben különleges és speciális ellátást együttesen biztosít.
A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, valamint a gyermekotthon speciális cso-portja feladatkörébe tartozik a gyermekről való gondoskodás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció és rehabilitáció is, ha a speciális gondozás más gondozási helyen nem biztosítható, illetve ha a gyermeknek a speciális gondozást nem igénylő gondozott gyermekektől való külön elhelyezése szükséges, és állapota nem indokolja a szociális bentlakásos intézményben való elhelyezését, vagy elhelyezése férőhely hiányában nem lehetséges.
Céljai elérése érdekében a speciális lakásotthon esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és kialakítja napi életgyakorlatát.
Fontos feladat még számára a környezet támogatórendszerének feltérképezése annak érdeké-ben, hogy az intézmény minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani.


A különleges lakásotthoni ellátási formát biztosító gyermekotthon célja, feladatai:


A különleges gyermekotthon a szakellátás keretében a tartósan beteg, illetve fogyatékos gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához, illetve korához igazodó különleges ellátást biztosít.
Lakásotthonainkban kizárólag különleges szükségletű gyermekek ellátásáról gondoskodunk. Az arra rászoruló gondozottak számára a KLIK biztosítja a logopédiai és gyógytestnevelési szolgáltatásokat, valamint egyéb habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat. A terápiák min-den esetben egyéni foglalkozás keretében történnek.
A logopédiai fejlesztés nem csak az adott beszédhiba javítására terjed ki, hanem az általános értelmi képességekre is. A terápia beépül a gyerekek mindennapjaiba, szoros kapcsolat van a logopédus és a tanulókkal foglalkozó más szakemberek között.
A gyógytestnevelés órákon mozgásszervi elváltozások, tartáshibák korrekciója folyik, egyéni rendellenességekhez igazított mozgásanyaggal.
A gyermekotthon alkalmazásában pszichológus és fejlesztőpedagógus dolgozik. A fejlesztő-pedagógus munkáját a gyerekek speciális fejlesztési szükségleteinek és életkori sajátosságainak figyelembevételével végzi. Elsősorban az óvodás és kisiskoláskorúak között térképezi fel azo-kat a gyerekeket, akik teljesítményük, órai viselkedésük és osztályfőnöki javaslat alapján a leginkább rászorulnak a fejlesztésre. Személyre szabott fejlesztési terveket készít, melynek anyagát egyéni foglalkozások keretében valósítja meg.
Folyamatosan konzultál az osztályfőnökökkel, nevelőkkel, szükség esetén a pszichológussal. Igénybe veszi az iskolai logopédus és a gyógytestnevelő segítségét.

Weboldalunkon sütiket használunk

A biharigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.